BUHR

Det nærmer seg ferietid – hva må du som arbeidsgiver passe på?

april 11, 2024

Som arbeidsgiver er det mye å tenke på når ferieperioden nærmer seg. Ikke bare skal ferien være en velfortjent pause for dine ansatte, men den skal også planlegges i henhold til ferieloven og sikre gode løsninger for alle parter. Visste du at som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at dine ansatte tar ut full ferie?

Vi vet at dette kan virke overveldende, men frykt ikke!

BUHR har samlet noen gylne råd for å hjelpe deg med å navigere i ferieplanleggingen, slik at du kan være trygg på at både bedriftens og de ansattes behov blir ivaretatt.

Tidspunkt for ferie

Arbeidsgiver bestemmer når ferien skal avvikles (har styringsrett), men husk at du alltid skal drøfte tidspunkt for ferie med dine ansatte først.

Ansatt kan kreve å få ta ut hovedferien, dvs. 3 uker ferie, i hovedferieperioden som er mellom 1.juni og 30.september jf. ferieloven.

Underretning

Ansatte har rett til å få beskjed om ferieplanene så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien begynner. Denne to-måneders fristen gjelder med mindre det er spesielle omstendigheter som hindrer dette, som driftsmessige problemer. Det kan også være tilfeller der det er for lite tid igjen av ferieåret til å oppfylle fristen.

Sykemeldt og ferie

Ansatte med gradert sykmelding kan avvikle ferie på vanlig måte og ifølge ferieloven skal de behandles som friske. Den ansatte kan ikke velge å ta feriedager bare på de dagene de skulle vært på jobb.

Dersom ansatt er 100% sykemeldt, er det opp til hen å vurdere om hen er frisk nok til å ta ut ferie, men den ansatte må uansett alltid avtale ferie med arbeidsgiver først. Ferie utsetter max sykepengedato og kan i de fleste tilfeller være hensiktsmessig å ta ut.

Ekstra ferieuke

Det året ansatte fyller 60 år har de rett til en uke ekstra ferie. Når den ekstra ferieuka skal avvikles, er det ansatt selv som bestemmer. Det kan imidlertid inngås avtale om at ekstraferien ikke skal tas ut på bestemte tider av året, for eksempel når firmaet har sin høysesong. 

Nyansatt

Ansatte kan som hovedregel ikke pålegges å ta mer ferie enn det de opptjente feriepengene dekker. Det betyr at ansatte som ikke har tjent opp feriepenger det forrige året, kan motsette seg å ta ut ferie. Her skal feriepenger fra både nåværende og tidligere arbeidsgiver medregnes. Vær oppmerksom på at dersom arbeidsgiver har en fellesferieordning kan imidlertid ansatte pålegges ferie selv om det ikke er opptjent feriepenger.

Nyansatte som tiltrer jobben etter 15. august, men før 30.september kan ikke kreve ferie i hovedferieperioden samme året, men kan ta ut all ferie uten lønn etter 30.september. Nyansatte som starter i den nye jobben 1.oktober eller senere har bare krav på én ukes ferie pluss eventuelt avtalefestet ferie.

Overføre til neste år

Ved å inngå skriftlig avtale arbeidsgiver og ansatt kan det overføres inntil to uker ferie til neste år.

Forskuddsferie

Ansatte kan be om å avvikle forskuddsferie på inntil to uker ved å overføre fra det påfølgende ferieår. Dette krever skriftlig avtale med arbeidsgiver. Forskuddsferie ut over dette kan ikke avtales.

Feriepenger

De fleste arbeidsgivere trekker lønnen for alle ferieukene samtidig som feriepengene betales ut i juni. Feriepengene utgjør 12 prosent av den lønnen som gir rett til feriepenger, dersom ansatte har fem uker ferie. Grunnlaget for feriepenger er oppført på den siste lønnslippen for opptjeningsåret (året i forveien).

Utbetalt feriedager?

Arbeidsgiver har ikke anledning til å stryke den lovfestede ferien (4 uker og 1 dag) og betale ut lønn som erstatning for de feriedagene. Dette gjelder også når ferien ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon.

Den avtalefestede delen av ferien (4 dager) kan imidlertid betales ut, med mindre det er begrensninger på dette i den avtalen som gir rett på ekstra ferie. Dette bør arbeidsgiver i så fall ta et standpunkt til og gjennomføre likt for alle ansatte.

BUHRs gylne råd til hvordan skal du planlegge ferien og samtidig overholde ferieloven:

1. Hovedferieperioden er mellom 1.juni og 30.september og ansatte kan kreve å få ta ut hovedferien sin (3 uker) i denne perioden.

2. Start alltid med å drøfte fastsettingen av ferien med dine ansatte. Skulle dere ikke være enige om ferieplanen og når den enkelte kan ta ferie, så er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles.

3. Ansatte har rett til å få beskjed om ferieplanen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien begynner.

4. Ansatte med gradert sykmelding kan avvikle ferie på vanlig måte.

5. Ansatt som er 100% sykemeldt vurderer selv om hen er frisk nok til å ta ut ferie, men må avtale ferien med arbeidsgiver som alle andre.

6. Det året ansatte fyller 60 år har de rett til en uke ekstra ferie som de bestemmer selv når skal tas.

7. Nyansatte kan ikke pålegges å ta mer ferie enn det de opptjente feriepengene dekker.

8. Nyansatte som tiltrer jobben etter 15. august kan ikke kreve ferie i hovedferieperioden.

9. Ved skriftlig avtale kan ansatte overføre eller avvikle forskuddsferie på inntil to uker.

10. Feriedager kan ikke utbetales.

May Kristin Guibaud

Hilde Haugen
Avdelingsleder

+47 918 83 794 

Merethe Lie Braathen

Merethe Lie Bråthen
Avdelingsleder

+47 905 55 087

Les også